Privacybeleid Language Partners Academy

Introductie

De Language Partners Academy hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u als klant/opdrachtgever en samenwerkingspartner in ons heeft. Daarnaast is privacy een grondrecht van burgers. Het is daarom dat alle persoonlijke informatie die u ons geeft, door ons met de grootste zorg en vertrouwelijkheid wordt behandeld. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over onze werkwijze op het gebied van privacy en wat er met uw gegevens wordt gedaan.

Wij vinden het belangrijk om het Privacyrecht zo goed mogelijk te beschermen. Dat deden we altijd al, en onder Europese wetgeving AVG/GDPR leggen we er extra de nadruk op.

We zorgen ervoor dat:

  1. wij geen persoonsgegevens van u opvragen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben voor het werk dat we voor u doen;
  2. u heeft de mogelijkheid om in te zien welke persoonsgegevens we van u gebruiken, waarom en hoe lang;
  3. informatie over hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en (laten) verwijderen goed vindbaar is;
  4. uw persoonsgegevens tijdig en veilig worden vernietigd als wij (of partijen die voor ons werken) ze niet meer voor u gebruiken.

Hoe regelen wij dit in ons bedrijf en met onze leveranciers/samenwerkingspartners?

  1. Doordat we hier intern goede procedures en instructies voor gebruiken
  2. Doordat we in onze overeenkomsten met partijen die voor ons (en dus indirect voor u) werken, ook speciaal afspraken maken over privacy bescherming
  3. Doordat we een speciale functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld
  4. Doordat we altijd bereikbaar zijn en open staan voor vragen of opmerkingen van uw kant over uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens en waarom

Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, dan gebruiken wij deze om u de door u gevraagde dienst te kunnen leveren en/of om u te informeren. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen van cursusadministratie en boekhouding. Globaal liggen deze tussen de 5 en 7 jaar na beëindiging van de cursus. De details vindt u in onderstaande tabel:

Klanten/cursisten

Tabel1 Privacy Policy

Sollicitanten

Tabel2 Privacy Policy

Medewerkers

Tabel3 Privacy Policy

Inzien, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, veranderen of verwijderen kunt u dit als volgt doen:

U kunt ons mailen op info@languagepartners.nl of bellen: 088 – 02 88 020. Wij zorgen er dan voor dat uw weet welke gegevens wij van u hebben, of dat uw gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.

Voor het inzien en wijzigen van uw online account op LP Online kunt u terecht in de instellingen van de desbetreffende online omgeving. Voor het verwijderen van uw online account kunt u ons mailen of bellen via bovenstaande gegevens.

Cookies

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Bovendien gebruikt Language Partners alleen geanonimiseerde data. De laatste 3 cijfers van elk IP-adres zijn geanonimiseerd en gegevens kunnen niet herleid worden tot een pc of individu. ‘Gegevens delen’ is binnen Analytics uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Verwijderen van cookies

Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Gebruik door derden

In sommige gevallen delen wij persoonsgegevens met derden. Dit is het geval als wij met derden een overeenkomst hebben afgesloten omdat zij werk voor ons verrichten dan wel een controlerende functie hebben. Denk aan betaalinstanties, pensioenfonds, arbodienst, belastingdienst, accountant, leveranciers van cursusmaterialen, zzp’ers, samenwerkingspartners, ICT-leveranciers.

Met elke partij waarmee wij persoonsgegevens delen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd dat er conform ons privacybeleid veilig en zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wij stellen uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor andere doelen dan waarvoor u ze ons heeft gegeven. Dat hebben we nooit overwogen, nooit gedaan en zullen we ook nooit doen.

Werken met andere landen

Onze servers staan op Europees grondgebied. Uw persoonsgegevens en de back-ups daarvan worden dus op Europees grondgebied bewaard.

Voor marketingdoeleinden werken wij samen met Google en MailChimp. Deze bedrijven verwerken gegevens buiten de EU. Zij zijn echter gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield, wat betekent dat zij voldoen aan de in Europa geldende eisen voor het beschermen van persoonsgegevens. Ook met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens

Mocht u de voor ons werk minimaal benodigde persoonsgegevens niet aan ons verstrekken, dan kunnen wij u niet voorzien van de door u gevraagde producten en of dienstverlening.

In onze contactformulieren en accounts maken wij onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte velden. De verplichte gegevens hebben wij nodig om ons werk te doen. De niet-verplichte gegevens helpen ons om ons werk te beter te kunnen doen en u om uw cursus te optimaliseren. Ongeacht het verplichte karakter van persoonsgegevens behandelen wij alle persoonsgegevens die u ons verstrekt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid conform dit privacy statement.

Vragen en klachten rond persoonsgegevens

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming. Dit is de countrymanager, die te bereiken is via info@languagepartners.nl of via 088-02 88 000.

Heeft u onverhoopt een klacht over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan hopen wij dat u contact met ons opneemt, zodat we uw klacht met u kunnen doornemen en zo snel mogelijk kunnen oplossen. Maar uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).